Rad društva odvija se i nadzire preko organa društva koji su Skupština i Nadzorni odbor, a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom kroz realizaciju poslova i radnih zadata preko aktivnosti, a sve kako je prikazano donjom shemom.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana i to je Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović dipl. oec.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana u sastavu:
Robert Simčić, dipl. oec., predsjednik,
Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif., zamjenik predsjednika,
Vesna Mrša, dipl. oec., član.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana-direktora Dragana Blaževića, dipl. ing. građ.

Shema-KD-Viskovo

 

Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana Društva, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. U upravi se obavljaju i savjetodavni poslovi, poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini.

Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne poslove povjerene poslodavcu putem ugovora sa Općinom Viškovo na pružanju usluga i obavljanju poslova održavanja javnih površina, čišćenja i pometanja javnih površina i zgrada, uprave i održavanja groblja, održavanja prometnica uključivo zimsku službu i održavanje javne rasvjete.
Poslovi davanja usluga za treće pravne i fizičke osobe temeljem pojedinačnih narudžbi i ugovora obavljaju se u okviru registrirane djelatnosti.
Posebna aktivnost provodi se na obavljanju ostalih komunalnih poslova povjerene poslodavcu koji se odnose na prijem i selektiranje otpada u reciklažnom dvorištu, te poslove ponovne uporabe otpada koji se prikupi na reciklažnom dvorištu ili od ostalog korisnog otpada prikupljenog od mještana.