Osoba za informiranje: Dragan Blažević, tel. 051 445 760

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst zakona) Komunalno društvo Viškovo d.o.o. objavljuje:

POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO d.o.o.

 

A) TRGOVAČKA DRUŠTVA

 1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/12, 68/13, 110/15
 2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, 148/13, 93/14, 110/15)
 3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12)
 4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)

 

B) KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,094/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 2. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
 3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
 4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 28/13, 85/15)
 5. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 43/14, 110/15)
 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)
 7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 8. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
 9. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08, 61/11, 51/13)
 10. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
 11.  Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
 12. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)
 13. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu („Narodne novine“ broj 14/14)
 14. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15)

 

C) OTPAD

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13“)
 2. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
 3. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ 130/05“)
  novine“ 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
 4. Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada („Narodne novine“ 117/14)
 5. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“ 50/15)
 6. Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ 79/15)
 7. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“ 88/15)
 8. Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže („Narodne novine“ 88/15)
 9. Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“ 90/15)
 10. Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima („Narodne novine“ 95/15)
 11. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ 97/15)
 12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom („Narodne novine“ 99/15)
 13. Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ 105/15)
 14. Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ 111/15)
 15. Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ 112/15)
 16. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ 114/15)
 17. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13“
 18. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 19. Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ 42/07)
 20. Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada („Narodne novine“ 45/07)
 21. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom („Narodne novine“ 38/08)
 22. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ 89/08)
 23. Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom kojisadrži azbest („Narodne novine“ 58/11)
 24. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne
 25. Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
 26. Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49
 27. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ 125/15)
 28. Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 20/16
 29. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 129/11 i 137/11)

 

D) GROBLJE

 1. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12)
 2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)
 3. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)
 4. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
 5. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)

 

E) JAVNA NABAVA

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13)
 2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12)
 3. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
 4. Zakon o državnoj komisiji za komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13, 74/14)
 5. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12, 152/14)
 6. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)
 7. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)
 8. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)

 

F) RAČUNOVODSTVO

 1. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15)
 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja  („Narodne novine“, broj 38/08, 12/09, 130/10)
 3. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15,44/16)
 4. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/3, 112/13, 71/15, 78/15))
 5. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14)
 6. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15)
 7. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 148/13, 143/13),
 8. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 153/15),
 9. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15),
 10. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 137/15)
 11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
 12. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)

 

G) RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

 1. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)
 2. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, uredba 154/14)
 3. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
 4. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“ broj 112/14, 72/15)
 5. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“ broj 112/14)
 6. Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“ broj112/14)
 7. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“ broj 112/14, 43/15)
 8. Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji jeprouzročio smrt radnika („Narodne novine“ broj 119/14)
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“ broj84/15)
 10. Pravilnik o sigurnosnim znakovima („Narodne novine“ broj 91/15, 102/15)
 11. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima („Narodne novine“ broj 91/15)
 12. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji („Narodne novine“ broj 91/15)
 13. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu („Narodne novine“ broj 91/15)
 14. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“ broj 16/16)
 15. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša („Narodne novine“ broj 16/16)
 16. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 32/15, 97/15)
 17. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15)
 18. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti („Narodne novine“ broj 75/14, 154/14, 79/15)
 19. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada („Narodne novine“ broj 29/13)
 20. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom („Narodne novine“ broj 88/12)
 21. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu („Narodne novine“ broj 46/08)
 22. Pravilnik OZS – Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
 23. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom („Narodne novine“ broj 69/05)
 24. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta („Narodne novine“ broj 42/05)
 25. Pravilnik U – Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta („Narodne novine“ broj 49/86)
 26. Pravilnik Š – Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu(„Narodne novine“ broj 10/86)
 27. Pravilnik PUR – Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada(„Narodne novine“ broj 05/84)
 28. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
 29. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
 30. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
 31. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15)
 32. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07, 41/08, 61/11)
 33. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13)
 34. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 82/14, 17/15)
 35. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 16/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12 i 126/12)
 36. Pravilnik o doprinosima (“Narodne novine” broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13 i 157/14)