Sprečavanje sukoba interesa

Radi sprečavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sprečavanje sukoba interesa opisano je u članku 76. Zakona o javnoj nabavi NN 114/22:

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koja djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %

Predstavnikom naručitelja u smislu ovog članka smatra se:

  1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i
  4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovog stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja

Gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovog članka smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj

Poslovni subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa su slijedeći:

  • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Simčić Robert iz Klane
  • Tiskara i grafika Viškovo d.o.o., Viškovo