Rad Komunalnog društva Viškovo d.o.o. odvija se i nadzire preko organa društva koji su Skupština i Nadzorni odbor, a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom, kroz realizaciju poslova i radnih zadataka te aktivnosti, kroz organizaciju društva prikazanom shemom.

Shema_društva2020-12-15_125608

Skupština Društva sastoji se od jednog člana i to je Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović dipl. oec.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana u sastavu:
Robert Simčić, dipl. oec., predsjednik,
Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif., zamjenik predsjednika,
Vesna Mrša, dipl. oec., član.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Dragana Blaževića, dipl. ing. građ. Uprava društva vodi poslove društva u skladu s pozitivnim propisima te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora sve sa pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika te čuvati poslovnu tajnu društva. Utvrđuje poslovnu politiku, donosi poslovne planove i programe, saziva sjednice, priprema i provodi odluke Skupštine, izrađuje financijska izvješća, daje prijedlog načina upotrebe ostvarene dobiti ili pokrića gubitka, podnosi izvješća Skupštini i Nadzornom odboru o stanju društva, poslovnoj politici, financijskom stanju i rentabilnosti poslovanja i donosi odluke o unutarnjem ustrojstvu (organizaciji i sistematizaciji) društva.

Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne i nekomunalne djelatnosti i poslove povjerene društvu putem ugovora sa Općinom Viškovo. Izvršavaju se ugovoreni poslovi i pružanju usluge od kojih navodimo posebno održavanje i čišćenje s pometanjem javnih površina i prometnica, održavanja groblja i prometnica s postavom vertikalne signalizacije uključivo zimsku službu u dijelu čišćenja nogostupa i javnih površina, održavanje javne rasvjete i upravljanje reciklažnim dvorištem Viškovo.
Poslovi davanja usluga za treće pravne i fizičke osobe temeljem pojedinačnih narudžbi i ugovora obavljaju se u okviru registrirane djelatnosti.
Vrše se i nekomunalne usluge održavanja elektroinstalacija zgrada i prostora Općine Viškovo.